2-výběrové tlačítko

Pomocí vstupů umožňuje zvyšovat, snižovat či přímo nastavit výstupní analogovou hodnotu.

Loxone Musterkoffer

Funkce

2-výběrové tlačítko

Každý impuls na vstupu (+) zvýší hodnotu výstupu (AQ) o hodnotu zadanou v parametru (Sl). Pokud je vstup (+) držen, bude hodnota (Sl) opakovaně přičítána k hodnotě výstupu. Rychlost opakování se řídí parametrem (Rr). Vstup (-) funguje obdobně, ale hodnota (Sl) bude od výstupu (AQ) odečítána.
Hodnoty na výstupu se mohou pohybovat v intervalu zadaném parametrem (Min) a (Max).

Pomocí číselného vstupu (P) může být hodnota na výstupu (AQ) nastavena přímo. Hodnota přivedená na vstup (P) se zobrazí na výstupu (AQ).

Impuls na vstupu (R) nastaví výstup (AQ) na výchozí/standardní hodnotu (D).

Při aktivaci vstupu (Dis) se zablokují všechny vstupy funkčního bloku. K odblokování dojde až po deaktivaci vstupu (Dis).
Hodnotu výstupu je možno měnit i během režimu "Dětského zámku" a to prostřednictvím vizualizace.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.